برگزاری سومین جلسه ستاد اربعین حسینی شهرستان اشکذر